The World Bank Vietnam
 
Client
The World Bank Vietnam
Designer
Tung Juno
Minh Tran
Viet Do
Son Min

 
Account
Anh Nguyet 
Dự án được thực hiện bởi RIO Hanoi Team
Một ngôi sao đang vươn lên, bắt nguồn cho một sự khởi đầu mới đầy hứng khởi được sử dụng làm nhận diện chính thức cho Ngân hàng Thế giới Việt Nam (The World Bank Vietnam), nó còn bao gồm ý nghĩa về sự phát triển mạnh mẽ của đất nước Việt Nam trong thời kỳ mới.